فعال کردن mod_rewrite برای apache2.2 در ubuntu (دبیان)

در این مقاله می خواهم روش فعال سازی mod_rewrite را در apache2.2 در سیستم های مبتنی بر Debian مثل ubuntu توضیح دهم.

هنگامی که apache2.2 را در debian نصب می کنید (از روی package مربوطه در destribution) به طور پیش فرض، ماژول mod_rewrite فعال نمی شود و از این رو، ممکن است بخواهید که خودتان آن را فعال کنید.

قبل از هر چیز، apache2.2 را با دستور زیر نصب کنید:

apt-get install apache2

برای debian، قبل از دستور فوق از su استفاده کنید و در ubuntu از sudo su استفاده کنید.

بعد از نصب apache2 ، برای فعال کردن mod_rewrite، دستور زیر را تایپ کنید:

a2enmod rewrite

یک روش قدیمی هم به جای عمل فوق وجود دارد:

روش قدیمی:

ابتدا با استفاده از دستور locate بررسی کنید که فایل mod_rewrite.so بر روی سیتم وجود دارد یا خیر:

updatedb
locate mod_rewrite.so

فایل فوق باید در این مسیر پیدا شود:

/usr/lib/apache2/modules

سپس باید یک فایل rewrite.load ایجاد کنید و آن را ویرایش کنید. به این صورت:

cd /etc/apache2/mods-enabled
touch rewrite.load
vi rewrite.load

سپس در فایل فوق دستورات زیر را قرار دهید:

LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache2/modules/mod_rewrite.so

و فایل را ذخیره کنید (:wq). (می توانید به جای vi از هر ویراستار متنی دیگری هم مثل gedit و ... استفاده کنید.)

بعد از این مرحله، ماژول mod_rewrite نصب شده است (در صورت عدم بروز خطا)

حال، برای این که بتوانید از آن استفاده کنید، باید تنظیم زیر را نیز اعمال کنید تا فایل .htaccess بتواند کار کند:

فایل زیر را ویرایش کنید. این فایل در یکی از مسیرهای زیر باید یافت شود (بستگی به سیستم شما دارد)

/etc/apache2/sites-available/default
/etc/apache2/sites-available/000-default

در فایل فوق متن زیر را پیدا کنید:

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all

و آن را با متن زیر جایگزین کنید:

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all

و در نهایت apache را ریستارت کنید:

service apache2 restart

توجه: مطلب فوق ترجمه‌ی آزاد از این مطلب است:
http://www.lavluda.com/2007/07/15/how-to-enable-mod_rewrite-in-apache22-...

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید