بدست آوردن نسخه لینوکس و 64 بیت یا 32 بیت بودن و نسخه‌ی کرنل

برای بدست آوردن نسخه‌ی کرنل و اطلاعات آن کافی است دستور زیر را استفاده کنیم:

uname -a

که خروجی شبیه زیر تولید می کند:

Linux Machine-Name 3.0.0-12-generic #20-Ubuntu SMP Fri Oct 7 14:56:25 UTC 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

برای بدست آوردن نسخه ی لینوکس:

cat /etc/issue

و یا برای توزیع های مبتنی بر redhat:

tail /etc/redhat-release

که خروجی شبیه زیر تولید می کند:

Ubuntu 11.10 \n \l

همچنین برای بدست آوردن 32 بیت یا 64 بیت بودن لینوکس از دستور زیر استفاده می کنیم

arch

که خروجی شبیه زیر تولید می کند:

i686 (برای 32 بیت) و یا x86_64 (برای 64 بیت)

دسته بندی‌ها: 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید