رفع مشکلات تایپ در کنسول لینوکس

Linux terminal

گاهی اوقات در زمانی که با استفاده از SSH به سرور لینوکس لاگین می کنیم، متوجه می شویم که کلید های کی بورد به درستی کار نمی کند. به عنوان مثال کلید Delete و یا کلید های Home و End به جای این که کارشان را انجام دهند، فقط یک علامت ~ (تیلدا) تایپ می کنند.

این مشکل به خصوص در هاست های اشتراکی سی پنل که از jailshell استفاده می کنند، ممکن است اتفاق بیافتد. (در freebsd هم این موضوع وجود دارد. برای freebsd این مطلب را مطالعه کنید.

راه حل این مشکل بسیار ساده است. کافی است فایل ~/.inputrc زیر را ایجاد کنید. به صورت زیر:

vim ~/.inputrc

و محتویات زیر را داخل آن ذخیره کنید:

set input-meta on
set output-meta on

# some defaults / modifications for the emacs mode
$if mode=emacs

# allow the use of the Home/End keys
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line

# allow the use of the Delete/Insert keys
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert

# mappings for "page up" and "page down" to step to the beginning/end
# of the history
# "\e[5~": beginning-of-history
# "\e[6~": end-of-history

# alternate mappings for "page up" and "page down" to search the history
# "\e[5~": history-search-backward
# "\e[6~": history-search-forward

# mappings for Ctrl-left-arrow and Ctrl-right-arrow for word moving
"\e[1;5C": forward-word
"\e[1;5D": backward-word
"\e[5C": forward-word
"\e[5D": backward-word
"\e\e[C": forward-word
"\e\e[D": backward-word

$if term=rxvt
"\e[8~": end-of-line
"\eOc": forward-word
"\eOd": backward-word
$endif

# for non RH/Debian xterm, can't hurt for RH/Debian xterm
# "\eOH": beginning-of-line
# "\eOF": end-of-line

# for freebsd console
# "\e[H": beginning-of-line
# "\e[F": end-of-line

$endif
دسته بندی‌ها: 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید