بستن فایل در Vbscript

وقتی فایل را با یکی از متد های OpentextFile، CreateTextFile و OpenAsTextStream باز کردیم و کارمان را با آن انجام دادیم؛ وقتی کارمان با فایل تمام شد، باید فایل را ببندیم
بستن فایل به این معنی است که حافظه را به سیستم برگردانیم و این امکان را به برنامه های دیگر بدهیم که از حافظه استفاده کنند یا فایل را باز کنند و ....

برای بستن فایل از متد Close استفاده می شود.

Set openFile = Fso.OpenTextFile("C:\text.txt", 1)
'.
'.
'.
openFile.Close()
Set openFile = Nothing

متد Close متعلق به شی openFile است (از نوع TextStream).

همچنین توجه داشته باشید که هرگاه کارمان با یک شی در برنامه تمام شد، باید آن را با دستور زیر نابود کنیم تا حافظه ی اشغال شده توسط آن شی به سیستم برگردانده شود.

Set MyObject = Nothing

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید