توابع ریاضی

شامل توابعی مثل محاسبه ی سینوس، قدر مطلق و ... .

در زیر فهرست برخی از توابع ریاضی در VBScript را می آورم

 • Sin
  سینوس
 • Cos
  کسینوس
 • Tan
  تانژانت
 • Atn
  آرک تانژانت
 • Abs
  قدر مطلق
 • Exp
  عدد e (نپر) به توانِ
 • Fix
  رند کردن عدد
 • Hex
  تبدیل به هگزادسیمال (مبنای 16)
 • Int
  تبدیل به Integer
 • Log
  لگاریتم
 • Oct
  تبدیل به مبنای اکتال (مبنای 8)
 • Rnd
  تولید عدد تصادفی
 • Round
  گرد کردن
 • Sgn
  تابع علامت (Sign)
 • Sqr
  جذر گیری

 

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید