توابع Type Casting

Type Casting یعنی تبدیل نوع.
توابع Type Casting را در دروس قبل بررسی کردیم. مانند:

 • Cint()
  تبدیل به عدد صحیح (Integer)
 • Clng()
  تبدیل به عدد Long
 • Ccur()
  تبدیل به نوع Currency
 • Cbool()
  تبدیل به نوع منطقی یا Boolean
 • CStr()
  تبدیل به رشته
 • ...
دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید