خواص آبجکت File و Folder

بعد از این که یک نمونه از آبجکت File یا Folder ایجاد می کردیم، اکنون می توانیم با صفات . متد های زیر کار کنیم:

1 - صفات آبجت File

 • Attributes
  برای تنظیم کردن و برگرداندن برخی از صفات ویژه ی فایل استفاده می شود.
 • DateCreated
  تاریخ و ساعت یجاد شدن فایل را بر میگرداند (نمی توان آن را تغییر داد)
 • DateLastAccessed
  تاریخ و ساعت آخرین دسترسی به فایل را برمیگرداند.
 • DateLastModified
  تاریخ . ساعت آخرین تغییر فایل را برمیگرداند.
 • Drive
  حرف درایوی که این فایل در آن است را برمیگرداند (Drive Letter) (به طور مستقیم نمی توان این خاصیت را تغییر داد)
 • Name
  نام فایل را برمیگرداند و یا تنظیم می کند (یعنی می توان به کمک این خاصت نام فایل را تغییر نیز داد)
 • Path
  مسیر مربوط به فایل که شامل نام فایل نیز می باشد.
 • ParentFolder
  یک نمونه از آبجکت پوشه که برابر پوشه ی والد (در برگیرنده) ی فایل است را بر میگرداند.
 • ShortName
  نام فایل به صورت کوتاه شده هشت کاراکتری مدل سیستم عامل DOS را برمیگرداند (مثلا Chapter-Two.txt می شود CHAPTE~2.TXT) (با حرف بزرگ)
 • ShortPath
  مسیر کوناه شده ی فایل به فرمت داس (مناسب برای برنامه های قدیمی)
 • Type
  اطلاعاتی در مورد نوع فایل بر اساس پسوندش. مثلا اگر .txt است، می شود Text Document
 • Size
  اندازه ی فایل بر حسب بایت

2 - صفات آبجکت Folder

آبجکت Folder نیز مانند فایل است و اغلب صفات فایل را دارد. برای جلوگیری از تکرار، نام آن ها را مجددا ذکر نمی کنم. ولی آبجکت Folder چند تا صفت دارد که آبجکت file ندارد:

 • Files
  مجموعه (کلکسیونی) از تمامی آبجکت های فایل موجود در پوشه را برمیگرداند.
 • IsRootFolder
  یک مقدار Boolean برمیگرداند که مشخص می کند این پوشه، پوشه ی ریشه ی درایو فعلی است یا نه
 • SubFolders
  مجموعه (کلکسیونی) شامل زیر پوشه های این پوشه (تمام ساب فولدر ها)

مثال:

Dim objFso, objSubFolder, objFolder
Set objFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFso.GetFolder("C:\Windows")
Message = "Subdirectories of " & objFolder.Path & vbCrLf & "ll"
For Each objSubFolder In objFolder.SubFolders
 Message = Message & objSubFolder.Name & vbCrLf
Next
MsgBox Message

Set objFolder = Nothing
Set objSubFolder = Nothing
Set objFso = Nothing

برنامه ی فوق را ضمیمه کردم که می توانید از این جا آن را دانلود کنید:دانلود مثال کار با پوشه ها در VBScript

توجه کنید که اجرای برنامه ی فوق ممکن است لیست طولانی از نام پوشه ها را برگرداند.

دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید