مستندات دروپال

در این قسمت مستندات جامعی از دروپال قرار می گیرد که بر اساس مستندات رسمی دروپال است و ترجمه ی مطالب زیر است:

http://drupal.org/documentation

لینک های را بازدید کنید.

افزودن دیدگاه جدید