پیدا کردن فایل های بزرگ تر از 100 کیلو بایت

برنامه ی زیر یک مثال از کار با فایل ها در VBScript است. به کنک این برنامه می توانید فایل هایی که از جد مشخصی حجمشان بالا تر است را پیدا کنید.

Const MAX_SIZE = 1024
Dim Fso, File, Folder, Path, Message
Message = ""
Path = "C:\Windows"
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = Fso.GetFolder(Path)
For Each File In Folder.Files
  If File.Size > MAX_SIZE Then
    Message = Message & File.Size & " Bytes =====> " & File.Path & vbCrLf
  End If
Next
MsgBox Message
Set Folder = Nothing
Set File = Nothing
Set Fso = Nothing

برنامه ی فوق را می توانید از این جا دانلود کنید:  FinLargeFiles.zip

فقط در موقع اجرای برنامه دقت کنید که ممکن است یک لیست طولانی از نام فایل ها را برگرداند.

فایل‌های ضمیمه: 
دسته بندی‌ها: 

افزودن دیدگاه جدید